Skip to main content

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG


Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

-      Para Sesepuh Pinisepuh, ingkang satuhu kula bekteni
-      Para Rawuh Kakung sumawana putri ingkang kinurmatan

Sakderengipun kula matur menggah wigatosing sedya wonten kelenggahan punika, sumangga panjenengan sedaya kula derek-aken ngunjuk-aken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kawasa, awit saking peparing ni’mat saha berkahipun, panjenengan dalasan kula saget makempal manunggal, wonten papan punika kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Para Rawuh Kakung Sumawana Putri ingkang minulya.

Kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa Ignasius Sarono, S.Pd dalasan Ibu Dra. Christiana Sri Wahyuni Kustiasih, M.Pd, ingkang pidalem ing Plumbungan Indah Sragen, wonten kalenggahan punika kepareng matur :

Sepisan, bilih Bapa Ibu Iganasius Sarono ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingakang Maha Kawasa, awit  saking Berkahi-pun, saha donga pangestu panjenengan sedaya, sampun kalampahan nindakaken kuwajiban nikah-aken putra putrinipun ingkang sesulih Rara  MARIA IMAKULATA KARENINA ULLY KRISTANTI, S.Pd,  dhaup kaliyan Bagus DIMAS CITRA MANGGALA YUDA, ST putra kakungipun Bapa Joko Tiarso – Ibu Yoeke Setiyani,  Saking Tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat.

Wondene Ijab Suci sampun kalampahan dinten Jum’at Kliwon, 18 Agustus 2017, tabuh 19.00, wonten Gereja Katholik Santa Perawan Maria Di-Fatima Sragen kanthi wilujeng nir ing sambikala.

Sak-lajengipun wekdal punika Bapa Ibu Ignasius Sarono ngawontenaken Pahargyan prasaja minangka wujud syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Mirah.

Kaping Kalih, Bapa Ibu Ignasius Sarono sak-kulawarga, kanthi bingahing manah ngaturaken sugeng rawuh, sarta matur agenging panuwun katur para rawuh sedaya, ingkang sampun kersa hangrawuhi, hanjenengi saha paring donga pangestu wilujeng dumateng Sri Penganten kekalih sumarambah dumateng sanak kadang sedaya.

Angka Tiga, Bapa Ibu Ignasius Sarono ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindan dumateng para sederek, kadang kadeyan pamong mitra, tangga tepalih saha para kadang taruna sedaya, ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambiyantu, ingkang awujud puna kemawon, sahengga saget kaleksanan menggah hajatipun.

Bapa Ibu Ignasius Sarono mboten saget ngaturi piwales, sagetipun namung nenuwun, mugi-mugi sedaya pambiyantu lan kesaenan panjenengan sedaya, pikantuk piwales sih kanugrahan ingkang sakalangkung kathah saking Gusti Ingkang Maha Mirah.

Kaping Sekawan, Bapa Ibu Ignasius Sarono sakulawarga nedya nyuwun panjenengan sedaya kersa-a paring donga pangestu pudya pangastuti, mugi-mugi Sri Penganten kekalih sageda ngleksanani kekudangan para pinisepuh sedaya. Tundonipun dados kulawarga ingkang Bagya Mulya lahir batos, enggal pikantuk momongan, ugi penganten sekalian, mbenjangipun sageda antut runtut reruntungan dumugining kaken ninen, rahayu widodo kalis ing sambikala.

Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.

Sinaosa Bapa Ibu Sarono sampun hangrantam, hangracik sedayanipun kanthi saestu, namung kasunyatan maksih kathah kekirangan lan nguciwani.

Awit saking punika, mbok bilih anggenipun mapanaken palenggahan saha caos bojakrama kirang nuju prana, kersa-a para tamu paring samodra pangaksami.

Dumateng para tamu keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mardika mardikaning manah, sinambi hangrahabi daharan utawi unjukan ingkang sampun kasediya-aken, ugi sinambi midangetaken pasugatan arupi music organ, ngantos purnaning pawiwahan.

Minangka pungkasaning atur, mbok bilih anggen kula matur kathah cicip cewet kuciwanipun, saha kirang trapsila, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami.

Nuwun. Matur Nuwun

Wassalamu ‘alaikum wr. Wb.

Suparto
#TanggapWacana
#CekakPrasaja

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pidato Kocak Dai Gokil

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

ATUR PANAMPI CALON TEMANTEN PUTRI BADE IJAB

Maaf, Ini Off The Record