Skip to main content

ATUR PANAMPI CALON TEMANTEN PUTRI BADE IJAB

Ternyata, pelan-pelan saya harus menceburkan diri kedalam tata cara adat Jawa yang semula kurang saya sukai karena serba ‘njlimet’ dan kadang terlihat tidak rasional.

Padahal yang saya jalani itu baru masuk pada bagian kecil dari serangkaian adat yang merupakan bagian dari budaya Jawa. Itupun baru sebatas pada ‘tanggap wacana’ yang jelas tampak, kasat mata,  dan mudah dipelajari. Namun bagi saya masih terasa berat.

Episode berikutnya dari tugas kehidupan yang harus saya jalani adalah menjadi juru bicara dari keluarga calon mempelai wanita untuk menerima pasrah calon temanten pria.

******
Inilah tugas ‘Atur Panampi saking Calon Temanten Putri Bade Ijab’.

Assalamu 'alaikum wr.wb.
- Para Sesepuh-Pinisepuh ingkang dahat kinabekten.
- Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.
- Panjenenganipun  Bapa Drs. NUR SUSANTO minangka sulih sarira  BapaHaji EDY SUDADI sekalian Ibu Hajah KONITUN, S.Pd. ingkang tuhu kinurmatan.

Kanthi ngonjukaken raos syukur dhumateng ALLAH SWT., Gusti Ingkang Maha Kawasa, kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bp. Drs. H. SUNANDAR, MM  sekalian Ibu Hajah TRI ISWATI, S.Sos, keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kakung.

Ingkang sepisan, kula minangkani Bapa Drs. H. SUNANDAR, MM  sekalian, dalasan sedaya kulawarga ngaturaken pambagya sugeng ing sarawuh panjenengan minangka Dhuta Saraya Pasrah saking Bapa Drs. Haji EDY SUDADI  sekalian dalasan sedaya panderek.

Kapingkalih, menggah salam taklim Bp-Ibu EDY SUDADI lumantar panjenengan, sampun katampi, dhawah sami-sami, kanthi-atur wa'alaikum salam warahamtulllahi wabarakatuh.
Wondene menggah keplasing sedya panjenengan hamasrahaken putra calon temanten kakung nun inggih Mas Bagus   DANUR CONDRO GURITNO, SE ingkang badhe kadhaupaken kalian Roro ETHIS RAHMA AFIATRI, S.I.Kom     ---

---Bapa-Ibu SUNANDAR Sak-kulawarga hanampi kanthi suka gumbiraning manah.

---Makaten ugi sedaya pisungsung, ubo rampe dalasan tali asih, ingkang mboten saged kula sebataken setunggal boko setunggal, ingkang sampun panjenengan paringaken, Bapa SUNANDAR sekalian hanampi kanthi ikhlasing manah. Mugi sedaya kala wau dados tandha tetalining ketresnan lan kekadangan ing antawisipun kulawarga Bapa SUNANDAR kalian Kulawarga Bapa EDY SUDADI, Mliginipun calon temanten kekalih.

---mbok-bilih samudayanipun sampun satata samapta, calon temanten kekalih tumunten badhe kaijabaken, manut satataning agami Islam, saha kalajengaken adicara prasaja sanesipun anut pradatan ingkang sampun lumampah.

-Panyuwunipun Bapa-Ibu SUNANDAR dalasan kulawarga, mugi panjenengan sarombongan keparenga paring donga pangestu dhumateng Lampahipun ijab lan dhaupipun putra temanten kekalih, ngantos purnaning pawiwahan. Kanthi pangajab mugi temanten kekalih mangkenipun dados kulowargo ingkang Sakinah, ma waddah, wa rohmah, sumrambah ing samudayanipun.

Aamiin, ya robbal ‘aalamiin

Ing wasana, mbok-bilih anggen kula matur, hanampi, saha hanglenggahaken, kathah kekirangan saha mboten rena ing penggalih panjenengan sakrombongan, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami.

Nuwun.

Wassalamu ’alaikum wr.wb.

Suparto

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

Pidato Kocak Dai Gokil

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

Tanggap Wacana Basa Jawi dan Contoh Lamaran

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

Maaf, Ini Off The Record