Skip to main content

ATUR PANAMPI PASRAH CALON TEMANTEN BADE IJAB

Assalamu'alaikum wrwb.
-   Para Sesepuh-Pinisepuh ingkang dahat kinabekten.
-   Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.
-  Panjenenganipun Bapak….               ingkang hamikili Bapak Karjiyono, SE, MM – Ibu Rr. Erniani Djihad Sismiyati (alm) ingkang tuhu kinurmatan.

Kanthi ngonjukaken raos syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung, kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bp. Haji Mulyono Raharjo, S.Pd, MM  sekalian Ibu Sri Sayekti, Sm,Hk keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kakung.

Ingkang sepisan, kula minangkani Bapak Mulyono Raharjo sekalian, dalasan sedaya kulawarga ngaturaken pambagya sugeng ing sarawuh panjenengan minangka Dhuta Saraya Pasrah saking Bapak Karjiyono, sapendherek, ingkang pidalem wonten ing  Jombor Lor, RT.01/18, Kel. Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kaping kalih, menggah salam taklim Bp. Karjiyono sekalian lumantar panjenengan sampun katampi, dhawah sami-sami, kanthi atur  “wa'alaikum salam wr.wb”

Wondene menggah keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra calon temanten kakung nun inggih Mas Bagus Novareza Klifartha, S.T, MT, ingkang badhe kadhaupaken kalian Roro Latifah Perwita Sari, S.Pd.
--- Bp/Ibu Mulyono Raharjo,  sakulawarga hanampi kanthi suka gumbiraning manah.

--- Makaten ugi sedaya pisungsung lan uborampe ingkang panjenengan paringaken, Bapak Mulyono Raharjo sekalian hanampi kanthi ikhlasing manah. Mugi sedaya kala wau dados tandha tetalining ketresnan ing antawisipun calon temanten kekalih, dalasan sedaya kulawarga.

--- mbok-bilih samudayanipun sampun satata samapta, calon temanten kekalih tumunten badhe kaijabaken, manut satataning agami Islam saha pradatan ingkang lumampah.


--- Panyuwunipun Bp/Ibu Mulyono Raharjo  dalasan kulawarga, mugi panjenengan sarombongan keparenga paring donga pangestu dhumateng lampahipun ijab lan dhaupipun putra temanten kekalih. Kanthi pangajab mugi temanten kekalih mangkenipun dados kulowargo ingkang Sakinah, ma waddah, wa rohmah, sumrambah ing samudayanipun. Aamiin ya Robbal ‘aalamiin.

Ing wasana, mbok-bilih anggen kula matur, saha hanampi, mboten rena ing penggalih, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami.

Billahittaufiqwalhidayah,
Wassalamu ’alaikum wr.wb.

Suparto

Comments

Popular posts from this blog

Pidato Kocak Dai Gokil

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

ATUR PANAMPI CALON TEMANTEN PUTRI BADE IJAB

Maaf, Ini Off The Record