Skip to main content

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

Salah satu rangkaian adat Jawa setelah melangsungkan resepsi pernikahan adalah, keluarga temanten perempuan memboyong kedua mempelai kepada keluarga orangtua mempelai laki-laki (besan). 

Sebelum masuk rumah keluarga besan, diadakan acara “Atur Pasrah” dari keluarga mempelai perempuan, dan “Atur Panampi” dari keluarga besan. Berikut adalah tuladha (contoh) sederhana “Atur Pasrah” yang saya susun dan laksanakan.
***
Assalamu ‘alaikum Wr.Wb.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin.

* Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten
**Panjenenganipun Bp.Waluyo dalasan Ibu Sumarni ingkang kinurmatan
***Para rawuh kakung putri ingkang bagya mulya.

Kanti  ngunjukaken raos syukur dumateng Allah SWT, Gusti Ingkang Moho Agung.

Sowan kula mriki dipun saroyo dening panjenenganipun Bapa Haji Supriyadi, S.Pd dalasan Ibu Hajah Lasmi ingkang pidalem wonten Plumbungan Indah RT.27/RW.08 Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, kepareng matur :

Sepisan. Ngaturaken salam taklim saking Bapak H. Supriyadi, S.Pd sekalian garwa dumateng Bapa Waluyo–Ibu Sumarni, lumantar Bapa.......              wonten ing Dukuh mBoto RT.10/RW.03 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Sragen.

Kaping Kalih. Bapa H. Surpiyadi, S.Pd sekalian hanglarapaken, nyowanaken putra temanten kekalih, nun inggih Rara Anggarani Dias Trisari, S.Pd lan Bagus Yuwan Agus Marwiyanto, S.Kom, jangkep sajodo, ingkang sampun kalampahan nindakaken Ijab-Qabul, rikala dinten Ahad, 9 April 2017, mapan wonten Masjid At-Taqwa Plumbungan Indah Sragen, kanthi pinaringan Rahayu Wilujeng, nir ing sambikala, pikantuh berkahing Allah SWT.

Sak-lajengipun, ing wekdal punika kula sowanaken  putra temanten kekalih. Kula pasrahaken dumateng Bapa Ibu Waluyo, borong panjenengan bade nggula wenthah – murih lestari, widodo anggenipun jejodohan, mbangun bale wisma, mugi dados kulawarga ingkang Sakinah-Mawaddah wa Rahmah, pikantuh berkahing Allah SWT, tansah manggih bagya mulya sak lami-laminipun.

Minangka jangkeping tata-krami, kula ugi kinen hangaturaken sawetawis pisungsung ubo rampe, minangka tadha talining katresnan. Sanadyan mboten sepintena, mugi sageda hanambah raketing kekadangan ing antawisipun kulawarga Bapa H. Supriyadi saha keluarga Bapa Waluyo.

Ing wasana. Mboh bilih anggen kula matur kathah kalepatan lan kekirangan, saha anggen kula sowan sak-rombongan mboten rena ing panggalih panjenengan, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pangaksami.

Nuwun. Billahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb.


Comments

  1. Ini masih belajar kok. Bikin terobosan dengan cara yang sederhana.

    Matur Nuwun, sudah berkunjung...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

Pidato Kocak Dai Gokil

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

ATUR PANAMPI PASRAH CALON TEMANTEN BADE IJAB

Selamat Jalan, Novitasari

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG

Tanggap Wacana Basa Jawi dan Contoh Lamaran