Skip to main content

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

Pada rangkaian acara resepsi pernikahan, keluarga yang mempunyai hajat (punya kerja), berkewajiban menyampaikan sambutan (tanggap wacana) selamat datang kepada seluruh hadirin. Dalam tatacara resepsi adat Jawa disebut Atur Pambagya Harja, atau atur pambagya wilujeng.


Dalam sambutan ini, orang yang punya kerja akan mewakilkan kepada orang tertentu yang ditunjuk, biasanya ketua RT/RW, atau orang yang dituakan di lingkungannya. Nah, ketika menjadi ketua RT, saya pernah mendapat tugas untuk menyampaikan pidato (tanggap wacana) tersebut.

******

Berikut contoh / tuladha atur pambagya harja yang pernah saya sampaikan….


Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

-       Para Sesepuh Pinisepuh, ingkang satuhu kula bekteni
-       Para Rawuh Kakung sumawana putri ingkang kinurmatan

Sakderengipun kula matur menggah wigatosing sedya wonten kelenggahan punika, sumangga panjenengan sedaya kula derek-aken ngunjuk-aken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, Gusti Ingkang Maha Kawasa, awit saking peparingipun ni’mat saha Ridlanipun, panjenengan dalasan kula saget makempal, silaturahim, wonten papan punika kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Para Rawuh Kakung Sumawana Putri ingkang minulya.
Kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa Gatot Sumarsono, SE dalasan Ibu Eny Miarsih wonten kalenggahan punika kepareng matur :

Sepisan, Bapa Ibu Gatot Sumarsono ngaturaken syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking Berkah Ridlanipun, saha donga pangestu panjenengan sedaya, sampun kalampahan nindakaken kuwajiban nikah-aken putra putrinipun ingkang sesulih Rara FARIDA SITTA MARDIANI, ST dhaup kaliyan Bagus TRI ANGGORO MEYLANTO, ST putra kakungipun Bapa Haji SUWARSO – Ibu Hj, SITI NAZZILAH. Saking Kotabumi – Purwakarta – Cilegon, Banten.

Wondene Ijab Qobulipun sampun kalampahan kala wingi, dinten Jum’at Wage, 17 Oktober, watawis tabuh 20.00 dalu, mapan wonten dalem Plumbungan Indah Kelurahan Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen kanthi wilujeng nir ing sambikala.
Sak-lajengipun wekdal punika Bapa Ibu Gatot Sumarsono ngawontenaken Pahargyan prasaja minangka wujud syukur dumateng ngarsanipun ALLAH SWT.

Kaping Kalih, Bapa Ibu Gatot Sumarsono sak-kulawarga, kanthi bingahing manah ngaturaken sugeng rawuh, sarta matur agenging panuwun katur para rawuh sedaya, ingkang sampun kersa hangrawuhi, hanjenengi saha paring donga pangestu wilujeng dumateng Sri Penganten kekalih sumarambah dumateng sanak kadang sedaya.

Angka Tiga, Bapa Ibu Gatot Sumarsono ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindan dumateng para sederek, kadang kadeyan pamong mitra, tangga tepalih saha para kadang taruna sedaya, ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambiyantu, ingkang awujud puna kemawon, sahengga saget kaleksanan menggah hajatipun.

Bapa ibu Gatot Sumarsono mboten saget ngaturi piwales, sagetipun namung nenuwun, mugi-mugi sedaya pambiyantu lan kesaenan panjenengan sedaya dados amal sholeh, pikantuk piwales sih kanugrahan ingkang sakalangkung kathah saking Gusti ALLAH Ingkang Maha Mirah. Amin ya robbal ‘alamin.

Kaping Sekawan, Bapa Ibu Gatot Sumarsono sakulawarga nedya nyuwun panjenengan sedaya kersa-a paring donga pangestu pudya pangastuti, mugi-mugi Sri Penganten kekalih sageda ngleksanani kekudangan para pinisepuh sedaya. Tundonipun dados keluarga ingkang SAKINAH, MAWADDAH, wa ROHMAH, kanthi Ridlaning ALLAH SWT. Enggal pikantuk momongan ingkang sholeh lan sholihah, Ugi penganten sekalian, mbenjangipun sageda antut runtut reruntungan dumugining kaken ninen, rahayu widodo kalis ing sambikala. Amin.

Para Rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.
Sinaosa Bapa Ibu Gatot Sumarsono sampun hangrantam, hangracik sedayanipun kanthi saestu, namung kasunyatan maksih nguciwani. Awit saking punika, mbok bilih anggenipun mapanaken palenggahan saha caos bojakrama kirang nuju prana, kersa-a para tamu paring samodra pangaksami.

Dumateng para tamu keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mardika mardikaning manah, sinambi hangrahabi daharan utawi unjukan ingkang sampun kasediyaaken, ngantos purnaning pawiwahan.

Minangka pungkasaning atur, mbok bilih anggen kula matur kathah cicip cewet kuciwanipun, saha kirang trapsila, kula mawantu-wantu nyuwun agenging samodra pagaksami.

Akhirul kalam, billahittaufiq wal hidayah.
Wassalamu ‘alaikum wr. Wb. Nuwun.
Suparto 

Comments

 1. Bapak...kathah seng mboten ngertos...basa jawi nipun...

  ReplyDelete
 2. Pingin bisa bahasa Krama Inggil

  ReplyDelete
  Replies
  1. Monggo, sinau Basa Krama Inggil. Sedikit demi sedikit ...

   Delete
 3. Terimakasih pak Suparto, dari contoh itu, bisa bermanfaat buat org banyak, dalam hal ini saya yg dlm masyarakat sebagai RT pelayan masyarakat di Solo.
  semoga pak Suparto mendapat ganjaran pahala dari Tuhan.
  terimakasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sami2, Mas Bonifasius. Matur nuwun, sudah merespon. Kita sama2 belajar.
   Aamiin

   Delete
 4. Maturnuwun pak nambahi paramasastra basa kulo ingkang nembe sinau babagan pranatacara .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sami2. Kula inggih nembe sinau. Mugi2 migunani kagem bebrayan...

   Delete
 5. Maturnuwun bapak,pengen sanget mendalami Babagan pranata cara lan menapa kemawon.supados adat Jawi saget pun lestari.

  ReplyDelete
 6. mohon izin copy buat belajar anak" muda dilingkungan kami,karena sangat membantu belajar mereka

  ReplyDelete
  Replies
  1. Monggo, silahkan. Semoga bermanfaat. Matur nuwun

   Delete
  2. Mantap... Dan terima kasih banyak,, saya tumggu yang pambagyo harjo walimatul khitan dan aqiqoh...
   Semoga bapak selalu di beri kesehatan yang sempurna..

   Delete
  3. Matur nuwun, sampun paring saran. Mugi2 kula saget tambah greget.

   Delete
 7. Mantab...terimakasih banyak,,saya tunggu pambagyo harjo dalam rangka ealimatul khitan dan aqiqoh...
  Semoga ilmu bapak selalu di beri kesehatan jadi ilmu manfaat,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih, sudah memberikan support untuk saya. Semoga menjadi menyemangati saya untuk terus berkarya. Insyaallah segera menyusul...

   Aamiin..

   Delete
 8. Ijin copas bapak, bade kulo print kagem sinau, (atur pambagya, atur pasrah, atur panampi, lan sanesipun).. nguri-uri tata krama jawi,.. mugi dados amal kesaenanipun panjenengan... nuwun sanget...

  ReplyDelete
 9. Terimakasih pak Suparto, dari contoh itu, bisa bermanfaat buat org banyak, dalam hal ini saya yg dlm masyarakat sebagai RT pelayan masyarakat di Solo.
  semoga pak Suparto mendapat ganjaran pahala dari Tuhan.
  terimakasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aamiin. Matur nuwun, Mas Trisuwarno. Kita sama2 belajar hal2 yg bermanfaat.

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pidato Kocak Dai Gokil

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

ATUR PANAMPI CALON TEMANTEN PUTRI BADE IJAB

Maaf, Ini Off The Record